3 หัวเรือใหญ่ภาคการเงิน กางบทบาทหนุนสร้าง “น่านน้ำใหม่” ธุรกิจ

3 หัวเรือใหญ่ 10

การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นทุกวัน เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศ ก็บีบรัดให้ธุรกิจต้องเดินตามเทรนด์นี้ ไม่เช่นนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจ ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้จัดสัมมนา “EARTH JUMP 2023 : New Frontier of Growth”

ข่าวการเงิน นำเสนอวิสัยทัศน์และมุมมองถึงโอกาสครั้งสำคัญ ที่ธุรกิจจะก้าวกระโดดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ธปท.ตีกรอบแบงก์ทำธุรกิจยั่งยืน โดย “รณดล นุ่มนนท์” รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า บทบาท ธปท.ต่อการสนับสนุนการเงิน เพื่อความยั่งยืนนั้น ธปท.ได้จัดทำเอกสารทิศทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (directional paper) เพื่อกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการเงิน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อ 1.สถาบันการเงินสามารถประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมิติความเสี่ยงและโอกาส ผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และ 2.สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จำเป็นและเพียงพอให้สามารถกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวได้ทั้งนี้ ธปท.ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานสำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเพื่อให้มีบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ 2.มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (taxonomy) กำหนดนิยามที่เหมาะสมกับบริบทของไทย ให้ธนาคารสามารถช่วยวางกลยุทธ์และจัดสรรเงินทุนได้อย่างตรงจุด 3.ฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเข้าถึงได้และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงิน เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธนาคาร/ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพได้ 4.สร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคการเงินที่เหมาะสม เช่น transformation loan หนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป และ 5.องค์ความรู้และทักษะของบุคลากรในภาคการเงิน เพื่อให้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในการปรับตัวอย่างตรง SMEs ได้รับคำแนะนำตรงจุด“ดังนั้น ทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการที่จะช่วยกันผลักดันธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตแต่เป็นเรื่องของทุกคนในวันนี้”

3 หัวเรือใหญ่ 10

“กสิกรไทย” เร่งขยายกรีนโลน “ขัตติยา อินทรวิชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เรื่องความยั่งยืน (sustainability) และ ESG เป็นสิ่งสำคัญ

ข่าวการเงิน ซึ่งไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน และไม่ใช่ภัย แต่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งธุรกิจต้องปรับตัวและลงมือทำให้ได้ และต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีความท้าทายอีกมาก โดยเฉพาะความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร แรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการลงทุน ซึ่งในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน ยังต้องการการผลักดันและสนับสนุนอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องเงินลงทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งธนาคารได้ผลักดันแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการสินเชื่อที่คำนึงถึง ESG ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร และการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร ที่ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อสีเขียว (green loan) เพิ่มเป็น 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 “ในปี 2565 ธนาคารปล่อยสินเชื่อ green loan ไปแล้ว 26,000 ล้านบาท และในปีนี้ตั้งเป้าจะปล่อย green loan เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ล้านบาท ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ตอัพที่ยังต้องการเงินทุน”

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  ค่าเงินบาทวันนี้ (27 เม.ย.) เปิดตลาดแข็งค่าที่ 34.12 บาท บทวิเคราะห์ล่าสุด