สอศ.คลอด 7 มาตรการคุมสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งต้องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนตามหลัก 3 ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก ประกอบกับเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา มีเหตุกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุกล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้มีหนังสือ เรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข่าวการศึกษา ดังนี้ 1.กำหนดมาตรฐานการป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และนำสู่การปฏิบัติ 2.ให้จัดทำแผนเฝ้าระวังเหตุและปฏิทินการดำเนินงานและวิธีการป้องกันการใช้ความรุนแรงให้ชัดเจน 3.สำรวจ คัดกรองเฝ้าระวังและติดตาม ดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 4.ให้กวดขันนักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถาน ศึกษาอยู่เสมอและปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การใช้ความรุนแรง 6.ให้สอดส่องดูแลมิให้บุคคลแปลกหน้าเข้าไปในสถานศึกษาโดยเด็ดขาดและ 7.เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและรายงานให้ต้นสังกัดทราบโดยด่วน

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : วิกฤตการเรียนรู้หลังโควิด ‘เด็กประถมต้น’ มีพัฒนาการถดถอยเทียบเท่าอนุบาล