ถกสถาบันผลิตปั้นจรรยาบรรณครู

ถกสถาบันผลิตปั้นจรรยาบรรณครู

การศึกษา ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในประเด็นเรื่องการจัดทำกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้มีความเข้มข้นมากขึ้นจากกระบวนการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษา เพราะเราเห็นว่ามีคดีที่ครูกระทำผิดเข้ามาเป็นจำนวนมาก และทุกครั้งที่ครูทำผิดจรรยาบรรณไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม จะเป็นเรื่องที่ถูกจับตาจากสังคมเป็นพิเศษ และให้ความสนใจว่ากระทรวงศึกษาธิการ และคุรุสภาดำเนินการเอาผิดแบบไหนบ้างเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนั้นควบคุมและไม่ให้มีเหตุการณ์ครูกระทำผิดจรรยาบรรณอีก คุรุสภาจะต้องเริ่มต้นจากต้นน้ำ คือสถาบันผลิตครู โดยตนได้หารือกับสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์แห่งประเทศไทย มีความเห็นตรงกันว่าสถาบันผลิตครูจะต้องให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะนักศึกษาครูที่อยู่ในระบบจรรยาบรรณวิชาชีพตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เช่น จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรม “คุรุสภาได้ชี้แจงให้สภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เห็นว่า เมื่อนักศึกษาครูสำเร็จการศึกษาไปจากสถาบันผลิตครูแล้วกลับไปกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งทุกคดีที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามจริง ข่าวการศึกษา  ดังนั้นสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์แห่งประเทศ ไทยจะต้องให้สถาบันผลิตครูสร้างระบบประเมินด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษาแรกที่เข้าเรียนไปจนถึงสำเร็จการศึกษา ซึ่งปีสุดท้ายของการจบการศึกษา จะต้องมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมครูแบบเข้มข้นด้วย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการปรับกระบวนการผลิตครูด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูนั้นสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์แห่งประเทศไทยพร้อมร่วมขานรับการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้การผลิตนักศึกษามีมาตรฐานครูที่เข้มข้น”

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ฟันเด็ดขาดทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน